Phần mềm quản lý doanh nghiệp

(ictBL) - 16:51 08/05/2018 - Xem: 373

1. MÔ HÌNH:

2. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN KHO HÀNG

 

- Cho phép quản lý các kho hàng (nhập, xuất, tồn, lỗi), danh mục hàng hoá, đơn vị tính, trọng tải xe,…

- Quản lý, thống kê (nhập, nuất) kho

3. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ

 

- Cho phép quản lý danh sách người dùng, phân quyền người dùng;

- Cho phép xem nhật ký người dùng;

4. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI QUẢN LÝ

 

- Cho phép khoá dữ liệu, kiểm tra số liệu kinh doanh theo ngày bất k;

- Tổng hợp, báo cáo thống kê, đối chiếu công nợ, theo dõi nhập-xuất-tồn kho của khoảng thời gian bất kỳ.

- Chấm công, tính lương, quản lý hồ sơ nhân viên.

5. TÍNH NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NHÂN VIÊN

 

- Nhập hàng, xuất bán hàng, gạch nợ;

- Sản xuất nguyên vật liệu, sản xuất thành phẩm;

- Kiểm tra đối chiếu doanh thu, sản lượng, kế toán tài chính.

Xem nhiều

Mới nhất